Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU STACJONARNYM

Warunkiem zgłoszenia na szkolenie stacjonarne jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 1. Organizatorem szkolenia jest firma
  ITentego Bartosz Bujała usługi informatyczne, NIP 695-14-74-686, Regon 362765943 Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej Organizatorem.
 2. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Osoba/ firma, która skutecznie wypełni formularz zgłoszeniowy na szkolenie zwana jest dalej Zgłaszającym, natomiast osoba/firma, która sfinalizuje płatność zwana jest dalej Uczestnikiem.
 4. Płatność za szkolenie może zostać sfinalizowana poprzez:
  -bezpośrednio na konto bankowe Organizatora:
  Bank PKO 68102030170000210203833035
  ITentego Bartosz Bujała ul. Starojaworska 14/4, 59-400 Jawor
  W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia i termin szkolenia.
 5. Zgłaszający wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu stacjonarnym w podanym terminie, miejscu i cenie.
 6. Organizator wystawi Zgłaszającemu/Uczestnikowi fakturę VAT po przekazaniu danych oraz po dokonaniu płatności.
 7. Do udziału w szkoleniu może przystąpić wyłącznie osoba, która dokonała uprzednio płatności.
 8. Wszelkie materiały dodatkowe zostaną udostępnione Uczestnikom w dniu szkolenia.
 9. Szkolenie warsztatowe prowadzone w formule BYOL (Bring Your Own Laptop) – wymaga od Uczestników posiadania na czas szkolenia komputera.
 10. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestników o wymaganych na szkolenie instalacjach.
 11. W przypadku nieopłacenia faktury Proforma w wyznaczonym terminie wskazanym na fakturze Zgłaszający nie zostaje zapisany na listę uczestników szkolenia i nie może przystąpić do udziału w szkoleniu.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Zgłaszającemu/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot płatności.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie zebrana grupa minimum 6
  osób lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 14. Jeżeli Organizator odwoła szkolenie, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji Uczestnikowi.
 15. Jeżeli Organizator zmieni termin szkolenia, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, albo możliwość udziału w szkoleniu w zmienionym terminie, o ile znany jest kolejny termin szkolenia. Uczestnik może zdecydować, z której opcji chce skorzystać.